Pytania i odpowiedzi

 ze szkolenia „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”
odbywającego się w dniach 26-27.01.2021 r.

 

Poniżej znajdują się pytania i odpowiedzi pogrupowane tematycznie.
Pytania będą sukcesywnie publikowane w czasie trwania szkolenia oraz po jego zakończeniu.

 

Materiały dla uczestników (prezentacje wyświetlane w czasie szkolenia) są dostępne na stronie Pomocy POL-on. Kliknij tutaj, aby wyświetlić stronę.

 

Prosimy o wypełnienie ankiety poszkoleniowej 
 Wypełnione ankiety prosimy odsyłać na adres: liderzy@nauka.gov.pl do 5 lutego.

Blok tematyczny “Szczegółowy opis zmian w POL-on – wybrane moduły”.

Czy dane z Pol-on 1 będą również przenoszone?

Niektóre moduły będą objęte migracją danych z systemu POL-on 1.
Zakładamy iż dane z takich modułów jak Studenci, Osiągnięcia artystyczne z pewnością będą zmigrowane.

 

Czy może zadeklarować 0%, która w międzyczasie (np. z początkiem roku 2021) przeszła z etatu naukowego na nienaukowy?

Odpowiedź jest uzależniona od faktu czy po przejściu z etatu naukowego na nienaukowy dana osoba faktycznie przestała prowadzić badania. Jeśli skończyła prowadzić badania, to należy wprowadzić 0%, jeśli dalej prowadzi badania, to należy ustawić odpowiednie niezerowe wartości udziałów.

 

Jako administrator systemu POLON zauważyłem następujące problemy w module PRACOWNICY:

1. Jak ograniczyć dostęp tylko do uzupełniania zakładki Oświadczenia w PRACOWNIKACH (patrz załącznik): -Oświadczeń o dyscyplinie -Oświadczeń N?

2. Jak nadać uprawnienia dla pracownika, który wprowadza Oświadczenia o dyscyplinie i Oświadczenia N, tak żeby widział tylko pracowników ze swojego wydziału. Po nadaniu roli INST_PR na Uczelni użytkownicy widzą wszystkich pracowników z całej Uczelni.

Generalnie moduł pracowników jest dostępny w pełnym zakresie dla osób upoważnionych. W tym względzie moduł pracowników POL-on 1 i POL-on 2 działają tak samo. Odpowiadając na konkretne pytania:

1. Nie da się ograniczyć uprawnień tylko do samych Oświadczeń.

2. Security systemu POL-on dla modułu pracowników nie pozwala na zarządzanie tym rejestrem w zależności od jednostek zatrudniających – powodów takiego stanu rzeczy jest wiele. Nie planujemy zmian w tym zakresie.

 

Komu w module “Pracownicy” wpisujemy serię i numer dowodu osobistego, a komu tylko nr PESEL?

Zgodnie z art. 343 ust. 1 Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu obejmuje:

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało.

Podczas rejestracji pracownika należy podać numer PESEL (w przypadku obywatela polskiego lub cudzoziemca posiadającego taki numer) lub informacje o dokumencie tożsamości (w przypadku cudzoziemca).

W przypadku kiedy numer PESEL został nadany w późniejszym terminie a dana osoba ma już zarejestrowane poprzednie dane identyfikacyjne, to dane poprzednie powinny w systemie pozostać a numer pesel należy wprowadzić jako kolejna wersja danych identyfikacyjnych. Strategii jest parę jednak co do zasady w przypadku uzupełniania “nowych danych” poprzednie dane identyfikacyjne powinny w systemie pozostać.

 

Jeżeli pracownik zatrudniony na stanowisku inżynieryjno-technicznym bierze udział w prowadzeniu badań naukowych (a ich nie prowadzi) i w oświadczeniu o dyscyplinach wskazał jedną dyscyplinę, w systemie POL-on jest wprowadzony udział 100% w tej wskazanej przez niego dyscyplinie i nie jest zaznaczona opcja prowadzenie badań naukowych (oczywiście nie złożył oświadczenia o zaliczeniu do liczby N, ponieważ on tylko bierze udział w prowadzeniu badań). Czy oświadczenie jest prawidłowo zaraportowane, czy ta osoba powinna mieć wprowadzony udział 0%?

System do grudnia 2020 rejestrował automatycznie 100%. Aktualnie od 12 grudnia 2020 dla takiego przypadku można wprowadzić wartość 0% (System dane 30 dni na zmianę tej wartości, więc w Styczniu 2021 można to zrobić jeszcze z datą z grudnia 2020).

 

Czy zasiłki opiekuńcze należy wliczać do sumy dni wykazywanych w module pracownicy w zakładce nieobecności?

Odpowiedź na to pytanie jest w aktualnym faq dla pracowników: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq-category/pracownicy/

Czy jak wpiszemy Pesel recenzenta to czy się automatycznie w wyszukiwarce pokaże jego miejsce zatrudnienia tak jak w starym POLONIE?

Nie. Jeżeli członek komisji/ recenzent jest zatrudniony w instytucji figurującej w POL-onie (czyli w szczególności w uczelni publicznej lub niepublicznej, w instytucie PAN, instytucie badawczym lub instytucie Sieci Łukasiewicz), można skorzystać z wyszukiwarki instytucji. Formularz z danymi instytucji zatrudniającej uzupełni się automatycznie.

 

Czy dobrze rozumiem, że należy powiązać wszystkie postępowania awansowe zarejestrowane w module “Postępowania awansowe” z modułem “Osoby ubiegające się o stopień doktora”, także wstecz i także w toku? Np. postępowanie jest w toku, wszczęte w marcu 2020, wprowadzone do modułu “Osoby ubiegające się o stopień doktora” przed udostępnieniem modułu “Postępowania awansowe”. Mimo tego, że dokument ma status poprawny to ma aktywny przycisk “Pobierz dane postępowania”. Czy przycisk ten powinien zostać użyty dopiero po zakończeniu postępowania?

Tak. Postępowania awansowe w sprawie nadania stopnia doktora powinny być powiązane z danymi w wykazie Osoby ubiegające się o stopień doktora, także wstecz. Nawet jeśli osoba miała podane dane postepowania wcześniej, jeśli widoczny jest przycisk “Pobierz dane postępowania”, należy wykonać akcję pobrania w celu połączenia tych danych. Można powiązać również postępowanie w toku, dane wprowadzane w module Postepowanie awansowe będą aktualizowane automatycznie w danych osoby w wykazie Osób ubiegających się o stopień doktora.

 

Do kiedy będzie składane sprawozdanie z wykorzystania dotacji na cele zw. sprawozdania z wykorzystania dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej za 2020 rok? Czy także w czerwcu 2021 czy wcześniej?

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej, o której mowa w art. 365 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) zostanie udostępnione na początku marca w systemie POL-on. Termin złożenia będzie do 31 marca 2021 r.

Jeśli nie zatrudniamy osób niepełnosprawnych, to należy wysłać sprawozdanie zerowe?

Można zaznaczyć checkbox “Brak danych do sprawozdania” wówczas ministerstwo będzie widziało, że uczelnia nie posiada w tym zakresie danych.

Czy oświadczenie o zgodności danych musi zostać złożone do 31.01.2021, skoro GUSy będą zatwierdzane do 21.02.2021? Czy na pewno moduł studenci ma zostać przeniesiony w trakcie sprawozdawczości ? Może to spowodować pewne nieścisłości, gdyż były już takie przypadki poprzednio, jak więc będzie wyglądał GUS?

Termin złożenia oświadczeń o zgodności danych jest określony przez ustawę, nie dotyczy tylko sprawozdawczości GUS. Do momentu zakończenia sprawozdawczości GUS i naliczenia dotacji moduł studentów będzie edytowalny tylko w starym POL-onie. W nowym POL-onie dane będą jedynie dostępne do przeglądania, bez możliwości edycji.

Oświadczenie rektora ma być złożone do dnia 31 stycznia 2021 – jak to się ma do terminu złożenia sprawozdań S-10, S-11, S-12 który jest znacznie późniejszy?

Termin złożenia oświadczeń o zgodności danych jest określony przez ustawę, nie dotyczy tylko sprawozdawczości GUS.

Gdzie można znaleźć terminy, do których należy wysłać dane sprawozdanie, bądź przekazać daną informację? Czy będą przesyłane jakieś maile z przypomnieniem?

Terminy są publikowane w module Pomocy, na stronie aktualności, są widoczne także z poziomu przeglądania wykazu sprawozdań.

 

Jaka jest podstawa prawna do zbierania danych o świadectwie dojrzałości przy przyjmowaniu osób na studia doktoranckie lub podyplomowe, gdzie podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów wyższych?

Ta sprawozdawczość została wprowadzona przez GUS ze względu na wymogi statystyk międzynarodowych. Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem przekazanym przez GUS, dostępnym tu: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/12/Komunikat-dot.-S-12-za-2020-r..pdf

 

Doktorant ze szkoły doktorskiej, który nie ma wprowadzonej informacji o stypendium doktoranckim nie pojawia się w zestawieniu generowanym w module Raporty, czy taki doktorant nie będzie zliczany w sprawozdaniu GUS S-12?

W module Osoby ubiegające się o stopień doktora wymagane jest podanie informacji o stypendium w danych doktoranta szkoły doktorskiej. W sekcji Dane stypendium należy podać dane stypendium, jeśli doktorant pobiera, jeśli nie pobiera, ponieważ nie jest go tego uprawniony (np. posiada już stopień doktora), wówczas należy zaznaczyć w sekcji dane stypendium checkbox “Doktorant nie posiada uprawnień do pobierania stypendium”, wtedy dane stypendium przestają być wymagane. Nie wypełnienie sekcji “Dane stypendium” powoduje oznaczenie dokumentu jako NIEPOPRAWNY. Tylko dane doktorantów, dla których dokument ma status POPRAWNY będą uwzględniane w sprawozdaniu S-12.

 

Jaka jest podstawa prawna zbierania danych o świadectwie dojrzałości wobec osób, które ubiegają się o przyjęcie na wyższy stopień studiów (doktoranckie) lub podyplomowe. W przypadku tych osób podstawą przyjęcia na studia jest przecież dyplom ukończenia studiów wyższych.

Informacja o uzyskanym świadectwie dojrzałości jest zbierana przez GUS na potrzeby statystyk międzynarodowych. Zachęcamy do zapoznania się komunikatem GUS umieszczonym tutaj: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/12/Komunikat-dot.-S-12-za-2020-r..pdf

Czy Ministerstwo planuje zmianę Rozporządzenia w sprawie studiów, w związku ze zbieraniem informacji o dokumencie nie będącym podstawą przyjęcia na studia, dla studentów studiów drugiego stopnia? Nie mamy podstawy prawnej do zbierania i gromadzenia takich informacji.

Prosimy o uszczegółowienie co oznacza “zbieranie informacji o dokumencie nie będącym podstawą przyjęcia na studia”.

 

Jaki może być przykładowy ALERT dot. błędu w Wykazie studentów? Do tej pory o błędach informowała nas walidacja i błędy przy imporcie.

Przykładowy alert może dotyczyć np. naruszenia zasad przyznawania pomocy materialnej lub braku podstawy studiowania dla cudzoziemca. Alerty będą odpowiednikiem dotychczasowych błędów importów. Dane z błędami nie będą widoczne w wykazie studentów na poziomie ministerstwa i nie będą uwzględniane w statystykach. Możliwe będzie zweryfikowanie i skorygowanie danych importowanych masowo poprzez interfejs aplikacji. Obecnie wczytanie błędnych danych skutkuje odrzuceniem importu i dane nie są dostępne w Systemie. W nowym module studentów błędne dane będą odpowiednio oznaczane i będą oczekiwać na skorygowanie. Dostęp do znalezionych błędów zapewniony będzie przez interfejs aplikacji i wspomniane w pytaniu alerty.

 

Czy w Polonie 2.0 będzie udostępniona edycja tabelaryczna w module studenci?

W pierwszym etapie wdrażania nowej wersji modułu nie jest planowana implementacja edycji tabelarycznej. Możliwość wprowadzania danych studentów poprzez edycję tabelaryczną jest rozważana w dalszej perspektywie i na tym etapie prac trudno wskazać konkretny termin wdrożenia.

 

Do kiedy OPI/Ministerstwo planuje umożliwiać import danych studentów za pośrednictwem plików XML? Czy planowane jest całkowite przejście na API?

Obsługa importu XML planowana jest do roku akademickiego 2021/2022 włącznie.

Czy oświadczenie Rektora, które będzie do pobrania w systemie 27 stycznia br. dotyczy danych za rok akademicki 2019/2020 czy także danych za rok 2020/2021? Szczególnie pytam o dane dotyczące liczby godzin zajęć na kierunkach wpisywanych w module pracownicy.

Zgodność danych poświadcza się według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Do złożenia jakich oświadczeń jest zobowiązany rektor Uczelni, w jakich sprawach i w jakich terminach?

Rektor uczelni jest zobowiązany do złożenia o oświadczenia o zgodności danych wprowadzanych do systemu POL-on ze stanem faktycznym. Oświadczenie powinno być złożone do 31 stycznia 2021 roku.

Oświadczenie rektora ma być złożone do dnia 31 stycznia 2021 – jak to się ma do terminu złożenia sprawozdań S-10, S-11, S-12 który jest znacznie późniejszy?

Termin złożenia oświadczeń o zgodności danych jest określony przez ustawę, nie dotyczy tylko sprawozdawczości GUS.

 

Czy oświadczenie o zgodności danych musi zostać złożone do 31.01.2021, skoro GUSy będą zatwierdzane do 21.02.2021? Czy na pewno moduł studenci ma zostać przeniesiony w trakcie sprawozdawczości ? Może to spowodować pewne nieścisłości, gdyż były już takie przypadki poprzednio, jak więc będzie wyglądał GUS?

Termin złożenia oświadczeń o zgodności danych jest określony przez ustawę, nie dotyczy tylko sprawozdawczości GUS. Do momentu zakończenia sprawozdawczości GUS i naliczenia dotacji moduł studentów będzie edytowalny tylko w starym POL-onie. W nowym POL-onie dane będą jedynie dostępne do przeglądania, bez możliwości edycji.
Prace związane z migracją modułu studentów nie będą wpływać na sprawozdawczość GUS. W pierwszym etapie migracji otrzymają Państwo wgląd do ujednoliconego wykazu studentów w POL-on 2.0, który umożliwi weryfikację migracji danych.

Czy do ewaluacji działalności naukowej (przy pierwszej ewaluacji) możliwe jest uwzględnienie dorobku osoby zatrudnionej na tzw. drugim etacie?

W procesie ewaluacji uwzględniane będą osiągnięcia osób prowadzących działalność naukową zatrudnionych w podmiocie ewaluowanym, które złożyły oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o którym mowa w art. 343 ust. 7 i 8 ustawy oraz złożyły oświadczenia o zaliczeniu do liczby N pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie naukowej, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy, albo nie złożyły takiego oświadczenia, ale pozostawały w zatrudnieniu w pomiocie na stanowisku związanym z prowadzeniem działalności naukowej na podstawie stosunku pracy, w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy.
Aby dane osiągnięcie mogło być wykazane w procesie ewaluacji, pracownik podmiotu powinien złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy, upoważniające ten podmiot do wykazania swoich osiągnięć w ramach danej dyscypliny/dyscyplin. Do decyzji pracownika należy, w którym z podmiotów, w których jest zatrudniony złoży on ww. oświadczenie. Należy jednak podkreślić, że dane osiągnięcie może być wykazane w ewaluacji przez osobę będącą jego autorem tylko raz i tylko w ramach jednej dyscypliny.

 

W jaki sposób następować będzie weryfikacja, czy rzeczywiście osoba prowadzi działalność naukową we wskazanych przez siebie dyscyplinach i we wskazanym wymiarze?

Przepisy dotyczące ewaluacji nie przewidują bezpośredniej weryfikacji osób prowadzących działalność naukową odnośnie do prowadzenia działalności naukowej w ramach dyscyplin i wskazanym wymiarze.
Należy jednak podkreślić, że w przypadku każdego pracownika, który spełnia warunki określone w § 11 ust. 1 pkt 1 lub 3 i w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony ewaluowanym podmiocie przez co najmniej 24 miesiące (36 miesięcy w przypadku najbliższej ewaluacji § 37 pkt 1 rozporządzenia), wskazał ewaluowaną dyscyplinę w oświadczeniu o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie ale nie upoważnił ewaluowanego podmiotu do wykazania w ocenianej dyscyplinie żadnej publikacji, o której mowa w § 8 pkt 1 albo 3 albo w § 12 ust. 6 rozporządzenia, będzie miała zastosowanie sankcja polegająca na zmniejszeniu o 3 sumy udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych uwzględnianych w ocenie ewaluowanego podmiotu w ramach danej dyscypliny naukowej (§ 17 ust. 8 pkt 1 rozporządzenia).

 

Jak uwidocznione będą i w jakim miejscu udostępniane informacje o wykazywanym spełnieniu przez uczelnię kryterium “wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki”?

Informacje w tym zakresie należy będzie wprowadzać do POL-onu we właściwym module. Natomiast dowody danego wpływu (nie więcej niz5 dowodów dla każdego wpływu) należy będzie wprowadzać w systemie teleinformatycznym wskazanym przez Ministra w terminie do 30 czerwca 2021. Dowodu wpływu będzie można wprowadzać do tego systemu w terminie do 15 stycznia 2022 r.

Kryterium II – projekty. W jaki sposób dzielone są środki i przyznawane punkty w przypadku osób/kierowników projektów, którzy reprezentują dwie dyscypliny o różnych udziałach procentowych? Czy wpływ ma również wartość N w danej dyscyplinie?

Każde osiągnięcie może być wykazane przez osobę/kierownika projektu w ewaluacji tylko raz i tylko w ramach jednej dyscypliny. W ewaluacji będą uwzględnione projekty, których tematyka jest merytorycznie związana z badaniami naukowymi prowadzonymi w ewaluowanym podmiocie w danej dyscyplinie naukowej wskazanej w systemie POL-on.
W przypadku, gdy projekt jest interdyscyplinarny (np. obejmuje 2 dyscypliny) to ewaluowany podmiot określa procentowy udział środków finansowych przyznanych na realizację tego projektu, przypadających na daną dyscyplinę naukową. (§22 ust. 3 rozporządzenia)
W ramach oceny efektów finansowych 1 pkt przyznawany jest za sumę przyznanych środków finansowych, w zależności od rodzajów realizowanych projektów, kwestię te reguluje (§22 ust. 4 rozporządzenia).

 

Czy zasiłki opiekuńcze należy wliczać do sumy dni wykazywanych w module pracownicy w zakładce nieobecności?

Zasiłków opiekuńczych nie należy wliczać do tej liczby gdyż pole te służy jedynie do wprowadzania informacji o nieobecności z tytułu:
1)urlopu bezpłatnego,
2) urlopu dla poratowania zdrowia,
3) któregokolwiek z urlopów związanych z rodzicielstwem, określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.2)),
4) zasiłku chorobowego lub pobierania świadczenie rehabilitacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.).

 

Pytanie dotyczące oświadczeń: Jaką datę należy wpisać przy składaniu oświadczeń o liczbie N i o dyscyplinie naukowej – datę zatrudnienia czy datę złożenia? np. osoba zatrudniona z dniem 1.10 – składa oświadczenie z datą 1.10 czy z datą złożenia np. 13.10? Czy może różnić się data złożenia oświadczeni od daty zatrudnienia, jeżeli mieścimy się w okresie 14 dni od zatrudnienia?? Co w sytuacji kiedy oświadczenie osoby zatrudnionej 1.10 zostało wprowadzone do POL-on z datą np. 20.12? Data na wersji papierowej oświadczenia to 20.10, więcej niż 14 dni po zatrudnieniu.

Należy wprowadzić datę złożenia oświadczenia. Jednocześnie wyjaśniamy, że w ewaluacji uwzględnia się informacje według stanu na koniec danego roku więc różnice między datą zatrudnienia, a datą złożenia oświadczenia nie są istotne dla procesów, w których te dane są wykorzystywane.

W jakim module powinny być wpisane badania zlecone wykonywane przez jednostki naukowe Uczelni dla podmiotów zewnętrznych?

Osiągnięcia w ramach sług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki, wykazywane są w ramach oceny efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych (kryterium II ewaluacji) (§22 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia). Znajdą sie one w module “dane finansowe”.

Czy wprowadzamy też patenty uzyskane w Rosji?

Tak, jeżeli objęte są także prawami ochronnymi w Polsce. W ewaluacji uwzględnia się przyznane patenty europejskie przyznawane przez Europejski Urząd Patentowy (jednostkę podległą Europejskiej Organizacji Patentowej) lub przyznane za granicą co najmniej w jednym z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, pod warunkiem, że wynalazek został zgłoszony również w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
Rosja nie jest członkiem ww. organizacji więc te patenty nie będą uwzględniane w ewaluacji.

 

Czy opisy wpływu mamy również wprowadzić do 30.06.2021r., jeżeli moduł dot. opisów wpływu będzie udostępniony dopiero w czerwcu (harmonogram OPI wskazuje czerwiec 2021), a dowody wpływu mamy wprowadzić do 15.01.2022r. (dowody są częścią opisu). Moduł osiągnięcia artystyczne będzie dostępny w marcu (zgodnie z harmonogramem OPI), zatem zostanie nam tylko dwa miesiące na ręczne wprowadzenie około 1000 rekordów. Czy po 30.06.2021r. będzie można uzupełniać, modyfikować, usuwać dodawać osiągnięcia zrealizowane 2017-2021, jeżeli nie zdążymy ich wszystkich w prowadzić w terminie do 30.06.2021r.?

Informacje o opisach wpływu należy wprowadzać w dedykowanym do tego celu module systemu POL-on. Z istoty wpływów działalności naukowej jest to, że mogą one zmieniać się w czasie np. z tytułu pojawianie się nowych dowodów. Z tego powodu po 30.06.2021r. będzie można uzupełniać, modyfikować, usuwać dodawać osiągnięcia.
Natomiast dowody wpływu należy będzie wprowadzać do dnia 15 stycznia 2022 r. w systemie teleinformatycznym wskazanym przez Ministra w terminie do 30 czerwca 2021 r.

Czy opisy wpływu należy raportować na bieżąco, systematycznie, tak jak inną sprawozdawczość np. osiągnięcia artystyczne?

Opisy wpływu znacznie różnią się od innych osiągnięć, które w momencie zaistnienia są już dalej niezmienne (np. data realizacji jakiegoś osiągnięcia). Dlatego też nie jest to niezbędne gdyż opisy wpływu mogą zmieniać się w czasie, pojawiać się nowe fakty, nowe dowody.

Czy publikacje artystyczne związane z dyscypliną sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki spełniające kryteria publikacji naukowych należy na bieżąco wprowadzać do systemu PBN, w ramach bieżącej sprawozdawczości (nie mam tu na myśli modułu repozytoryjnego PBN)?

Publikacje artystyczne należy bezwzględnie wprowadzać do systemu w module dotyczącym osiągnięć artystycznych. Zalecamy także równoległe wprowadzania informacji do PBN. Pragniemy podkreślić, że w ramach osiągnięć artystycznych, publikacje zostaną uwzględnione tylko wtedy, gdy zostaną sprawozdane w module “osiągnięcia artystyczne”. Natomiast jeśli osoba prowadzi także działalność w dyscyplinie naukowej „nauki o sztuce” to swoje publikacje powinna bezwzględnie wprowadzać do systemu POL-on.

 

Pytanie dotyczy sprawozdawczości patentów i praw ochronnych przez uczelnie artystyczne: czy uzyskane prawo ochronne na wzór użytkowy należy sprawozdawać w POL-on jeśli autorem tego wzoru użytkowego jest pracownik ASP reprezentujący dyscyplinę artystyczną – sztuki plastyczne o konserwacja dzieł sztuki?

Wprowadzać można i należy ze względu na fakt, że system POL-on jest systemem informacyjnym i informacje w nim zawarte są wykorzystywane m. in. do celów statystycznych. Jednakże w ewaluacji w dyscyplinach artystycznych nie są one uwzględniane.

 

Czy w przypadku np. projektów z zakresu architektury wnętrz będzie możliwość wprowadzenia daty realizacji opcjonalnie (lub / i) do daty pierwszego upublicznienia?

Należy będzie wprowadza odrębnie następujące informacje:
a) rok i nazwę państwa realizacji osiągnięcia artystycznego,
b) rok i nazwę państwa pierwszego upublicznienia osiągnięcia artystycznego.

 

Czy uczelnie artystyczne mają również obowiązek sprawozdawania projektów naukowych?

Nie, gdyż w ewaluacji w dyscyplinach artystycznych stosuje się jedynie dwa kryteria. Rodzaje osiągnięć artystycznych uwzględnianych w ocenie poziomu artystycznego prowadzonej działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej i liczba przyznawanych za nie punktów – określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 

Czy do POLonu 2.0 w ramach “osiągnięć artystycznych” trzeba będzie wprowadzić wszystkie osiągnięcia pedagogów z czasu objętego ewaluacją, czy tylko osiągnięcia, które uczelnia zamierza przedstawić w ramach ewaluacji?

Do systemu POL-on, należy wprowadzić wszystkie osiągnięcia artystyczne zgłoszone przez osoby, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy i:
1)zostały zaliczone do N w danej dyscyplinie artystycznej,
2)w okresie objętym ewaluacją odbywały kształcenie w szkole doktorskiej prowadzonej przez ewaluowany podmiot i przygotowywały rozprawę doktorską w dyscyplinie artystycznej albo w dziedzinie sztuki. (§20 ust. 3 rozporządzenia). Rodzaje osiągnięć artystycznych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 

Mam pytanie odnośnie modułu projekty. Na slajdzie “Dane widoczne w widoku tabelarycznym” mamy “Datę przyznania”. Czy chodzi o datę decyzji o dofinansowaniu projektu czy jakąś inną?

Należy wprowadzić datę przyznania środków. W rożnych konkursach środki mogą być przyznane w różnej formie – decyzji lub umowy. Należy więc wprowadzać datę zawarcia umowy lub wydania decyzji przez instytucję finansującą.

 

Czy prace naukowo badawcze zlecone rejestrujemy w module Przychody z usług badawczych (każda praca oddzielnie)? Czy prace te należy również wprowadzać w moduł Projekty?

Prace zlecone – to nie są projekty. Należy wprowadzać w punkcie dotyczącym usług badawczych (moduł “dane finansowe”).
Osiągnięcia w ramach usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki, wykazywane są w ramach oceny efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych (kryterium II ewaluacji) (§22 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia).

 

Czy uczelnie artystyczne mają obowiązek sprawozdawania informacji o uzyskanym patencie na wynalazek, o uzyskanym prawie ochronnym na wzór użytkowy?

Rodzaje osiągnięć artystycznych uwzględnianych w ocenie poziomu artystycznego prowadzonej działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej i liczba przyznawanych za nie punktów – określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 

Pytanie o Projekty naukowe: Czy w ramach migracji wpisanych już projektów naukowych w POL-on 1 (od 2017 roku) zostaną przeniesione do POL-on 2 tylko te projekty, które spełniają kryteria wskazane w Rozporządzeniu w sprawie ewaluacji z dn. 22.02.2019 (z pozn. zm.), wymienione w par. 22? Czyli nie zostaną zmigrowane inne projekty wpisane w POL-on 1 np. projekty MNISW, Erasmus, Erasmus+ do POL-on 2 (bo nie mają znaczenia w ewaluacji)? Czy w takim razie nie będziemy gromadzić już informacji o innych projektach naukowych realizowanych przez jednostki naukowe?

POL-on jest systemem informacyjnym o nauce i szkolnictwie wyższym wykorzystywanym do różnych celów. Należy więc dążyć do tego, aby przetwarzane informacje były kompletne. W związku z tym należy wprowadzić informacje o wszystkich projektach, zdając sobie sprawę, że tylko niektóre będą uwzględniane w ewaluacji.

 

W § 23 nowelizacji do Rozporządzenia w sprawie ewaluacji widnieje zapis “Ewaluowany podmiot zamieszcza dowody wpływu w terminie do dnia 15 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana ewaluacja, w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ministra” czy w związku z tym w systemie POL-on dowody wpływu mają być zamieszczone do 30 czerwca 2021 roku?

Zgodnie z ww. przepisem rozporządzenia w sprawie ewaluacji dowody wpływu będą rejestrowane w innym systemie wskazanym do 30 czerwca 2021 r. Dowody wpływu będzie można zamieszczać dopiero po uruchomieniu systemu do dnia 15 stycznia 2022 r.

 

Czy do charakterystyki realizacji konserwatorskiej (kategoria 2.4) zamieszczonej w POL-on mamy dodawać załączniki w postaci programu prac konserwatorskich/projektu konserwatorskiego, dokumentacji konserwatorskiej (często są to bardzo duże opracowania i nie zawsze dostępne, ponieważ są archiwizowane w odpowiednich urzędach państwowych), umowy, protokół z komisji konserwatorskiej np. protokół odbioru?

Należy wyczerpująco scharakteryzować dzieło tak aby ekspert mógł je ocenić. Opis ten powinien być w miarę krótki i treściwy więc nie należy załączą tam niepotrzebnych informacji.

 

Zgodnie z podanymi informacjami dane dot. osiągnięć artystycznych za lata 2017-2020 mamy wprowadzić do 30 czerwca 2021r., podobnie jak opisy wpływu. Wykonanie takiej ilości pracy, w tak krótkim terminie może być dla nas zwyczajnie nie realne. W POL-on 1 mamy dodatkowo około 1500 rekordów, z którymi nie wiadomo jak poradzi sobie POL-on 2.0.

Proponujemy już obecnie przygotowywać informacje dotyczące osiągnięć artystycznych tak aby potem wprowadzenie ich do systemu przebiegło sprawnie i bez problemów.

 

W którym momencie należy wpisać słuchaczy eksternistycznego trybu przygotowania rozprawy doktorskiej? W momencie zapisu na eksternistyczny tryb czy dopiero w momencie złożenia formalnych dokumentów o nadanie stopnia doktora.

Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji oSzkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. z 2019 r. poz. 496) do wykazu osób ubiegających się o stopień doktora dane wprowadzane są w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym. 

W myśl § 14 ust. 1 pkt 1 przywołanego aktu wykonawczego dane do bazy dokumentów w postępowaniach awansowych wprowadzane są w terminie 14 dni od dnia wszczęcia postępowania 

Wobec braku odmiennych uregulowań zawartych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm. – dalej PSWiN) odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (zob. art. 178 ust. 3 PSWiN). Zgodnie z art. 61 § 3 Kpa datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej. omawianym przypadku organem tym jest podmiot doktoryzujący.  

Pytanie dot. postępowań awansowych? Kiedy należy wprowadzić dane typu PESEL członków Komisji habilitacyjnych w nowym postępowaniu. Nie otrzymujemy tych danych z RDN a uczelnia posiądzie takie dane dopiero kiedy zostaną podpisane umowy na recenzje – czasami te dane pozyskujemy dopiero z recenzją. Czy jest cezura czasowa na wprowadzenie tych danych? 

Organizacyjne aspekty uzyskania numerów PESEL członków komisji habilitacyjnej znajdują się w kompetencji podmiotu habilitującego. W opinii resortu brak danych w przedmiotowym zakresie nie uniemożliwia natomiast wprowadzenia do Systemu POL-on pozostałych informacji, w których posiadaniu znajduje się już podmiot habilitujący. Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. z 2019 r. poz. 496) organy właściwe aktualizują dane w bazie dokumentów w postępowaniach awansowych niezwłocznie po zaistnieniu zmiany albo po uzyskaniu informacji o zmianie. W świetle przywołanej regulacji można – zdaniem Ministerstwa – przyjąć, że dane dotyczące członków komisji habilitacyjnej zostaną uzupełnione w Systemie POL-on przez podmiot habilitujący po uzyskaniu informacji w przedmiotowym zakresie.

 

Czy postępowanie awansowe o nadanie tytułu profesora jest prowadzone w obrębie dziedziny czy dyscypliny w ramach której są prowadzone badania naukowe? Czy możliwe jest nadanie stopnia lub tytułu w dwóch dyscyplinach w ramach jednego postępowania? Czy istotny jest dorobek czy wcześniej uzyskany stopień? 

Zgodnie z art. 177 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) tytuł profesora nadaje się w dziedzinie albo w dziedzinie i dyscyplinie lub dyscyplinach. Natomiast przepisy przywołanej ustawy nie przewidują możliwości uzyskania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego w dwóch dyscyplinach na podstawie jednego postępowania awansowego. Stopień doktora habilitowanego nadaje się wyłącznie w dziedzinie i dyscyplinie (art. 177 ust. 2 zd. 1), natomiast stopień naukowy doktora może zostać nadany ewentualnie w dziedzinie (art. 177 ust. 2 zd. 2), jeżeli rozprawa doktorska obejmuje zagadnienia naukowe z więcej niż jednej dyscypliny naukowej zawierającej się w danej dziedzinie nauki i nie jest możliwe wskazanie tzw. dyscypliny wiodącej (art. 177 ust. 6).  

Szczegółowe wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz w sprawie tytułu profesora (w tym także w zakresie dorobku naukowego) zostały upublicznione przez Radę Doskonałości Naukowej na stronie internetowej organu pod adresem: 

 

Jak obliczane są koszty prowadzonego postępowania przez RDN? 

Zasady wnoszenia opłat za przeprowadzenie przez Radę Doskonałości Naukowej postępowania w sprawie nadania tytułu profesora zostały szczegółowo przedstawione na stronie internetowej organu, pod adresem: https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-profesorskie.zasady-wnoszenia-oplat-za-przeprowadzenie-postepowania-w-sprawie-nadania-tytulu-profesora.html  

 

Data wszczęcia postępowania habilitacyjnego – to data wpływu do podmiotu habilitacyjnego – to dlaczego RDN w swoich pismach do RND pisze o postępowaniu wszczętym na wniosek w takim i takim dniu jeśli zwraca się o podjęcie uchwały o wszczęcie postępowań? 

RDN podaje jako datę wszczęcia postępowania o nadanie stopnia dr hab, podaje datę wpływu do RDN?

Otrzymując korespondencję z RDN po dokonaniu oceny formalnej mamy następujące stwierdzenie ….. pod dokonaniu oceny formalnej wniosku XXXXXX wszczętego w dniu ……… czy nie powinni pisać ( zgodnie z inf. ze szkolenia) złożonego w dniu bo wtedy można się pomylić właśnie jaka jest data wszczęcia?

Odpowiedz na 3 powyższe pytania: W opinii resortu – zgodnie z informacjami udostępnionymi w Centrum Pomocy Systemu POL-on 2.0 (https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq-category/baza-dokumentow-awansowych/) – jako datę wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego uznać należy datę wpływu dokumentów z Rady Doskonałości Naukowej do podmiotu habilitującego.  

Informujemy równocześnie, że każdy podmiot stosujący prawo jest zobowiązany i uprawniony do dokonywania jego interpretacji we własnym zakresie, zaś stanowisko prezentowane przez Ministerstwo nie ma waloru interpretacji wiążącej. Stanowisko Ministerstwa zostało przekazane Radzie Doskonałości Naukowej. 

 

Czy cofnięcie wniosku przez kandydata powoduje umorzenie postępowania? Jaki organ podejmuje uchwałę o umorzeniu w przypadku wyznaczenia instytucji do prowadzenia postępowania (po odmowie przez inną instytucję)? 

Zgodnie z art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.  

W świetle art. 221 ust. 13 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stwierdzić można, że pośrednio przyjęto potrzebę dokonania automatycznego umorzenia postępowania habilitacyjnego jako bezprzedmiotowego, co jednak wymaga stosownej uchwały organu podmiotu habilitującego (vide: H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, Warszawa 2019, s. 358). 

Przy wskazanych w zapytaniu okolicznościach, o których mowa w art. 221 ust. 2-3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, umorzenia postępowania dokonuje – w opinii Ministerstwa – podmiot habilitujący wskazany przez Radę Doskonałości Naukowej do jego przeprowadzenia. 

 

Czy wniosek habilitacyjny – jest rozumiany jako wniosek z wszystkimi załącznikami czy tylko – sam wniosek formularz?

Zgodnie z art. 220 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego obejmuje: opis kariery zawodowej, wykaz tzw. osiągnięć habilitacyjnych, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz wskazanie podmiotu habilitującego wybranego do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. 

 

Mam pytanie o osoby, którym nadano stopień doktora. W jakim przypadku wpisujemy je do Polonu 1, a w jakim do Polonu 2?  

Postępowania awansowe wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019 r. i prowadzone na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) należy rejestrować w poprzednim Systemie POL-on 1.0 (z dotychczasowym zakresem danych). 

Postępowania awansowe wszczęte od dnia 1 października 2019 r. i prowadzone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) należy rejestrować w Systemie POL 2.0 z nowym zakresem danych.

 

Pytanie dotyczy daty złożenia oświadczenia o dyscyplinie i o zaliczeniu do liczby „N”. Pracownik został zatrudniony 1 października na etacie badawczo-dydaktycznym. Złożył wspomniane oświadczenia: a) 14 października; oświadczenia zostały wprowadzone do Pol-on’u z datą 14 października. Czy jest to błąd? Czy data złożenia oświadczenia w Pol-on’ie powinna być 1 października, czy może zostać 14 października? Czy będą “kary” dla dyscypliny – zmniejszenie liczby dokonań naukowych uwzględnianych w ocenie działalności naukowej w ewaluacji? b) 20 października; oświadczenia zostały wprowadzone do Pol-on’u z datą 20 października. Czy jest to błąd? Czy data złożenia oświadczenia w Pol-on’ie powinna być 1 października, czy może zostać 20 października? Czy będą “kary” dla dyscypliny – zmniejszenie liczby dokonań naukowych uwzględnianych w ocenie działalności naukowej w ewaluacji? c) 20 października; oświadczenia zostały wprowadzone do Pol-on’u z datą 14 października. Czy jest to błąd? Czy data złożenia oświadczenia w Pol-on’ie powinna być 1 października, czy może zostać 14 października? Czy będą “kary” dla dyscypliny – zmniejszenie liczby dokonań naukowych uwzględnianych w ocenie działalności naukowej w ewaluacji?

Pracownik prowadzący działalność naukową, w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym został zatrudniony, składa oświadczenie o zaliczeniu do N. Jeśli termin został nieznacznie przekroczony, konsekwencji dla ewaluacji nie będzie. Istotne jest, aby na dzień 31 grudnia danego roku pracownik miał ważne, podpisane oświadczenie i wprowadzone do POL-on.

 

W jaki sposób wykazywać udział czasu pracy w związku z wykonywaniem pracy administracyjnej na rzecz uczelni. Jak to się ma do wykazywania udziału procentowego czasu pracy pracowników badawczych zaliczonych do liczby N?

Takich udziałów się nie wykazuje. Wykazuje się jedynie podział pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej pomiędzy reprezentowanymi dyscyplinami. Jeśli jest jedna dyscyplina – wówczas jest 100%, niezależnie od tego ile pracownik poświęca czasu na badania, a ile na pracę administracyjną.

 

Jakie dane i w jaki sposób będą wykorzystywane w postępowaniu prowadzonym przez RDN?

Rada Doskonałości Naukowej prowadzi (w całości) postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora. Postępowanie wszczyna się na wniosek kandydata składany do RDN, zawierający uzasadnienie wskazujące na spełnienie wymagań, o których mowa w art. 227 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.). Szczegółowe wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania tytułu profesora są dostępne na stronie internetowej Rady Doskonałości Naukowej pod adresem: https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-profesorskie.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadanai-tytulu-profesora.html. Obejmują one m.in.: wniosek przewodni, dane wnioskodawcy, autoreferat, wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych, informację o uprzednim ubieganiu się o nadanie tytułu profesora, oświadczenie lustracyjne.
W zakresie sposobu wykorzystywania danych zapytanie skierować należy bezpośrednio do Rady Doskonałości Naukowej. Zgodnie z art. 232 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Rada w zakresie prowadzonych postępowań pełni funkcję centralnego organu administracji rządowej.
Równocześnie wskazać należy, że minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki prowadzi w ramach bazy dokumentów w postępowaniach awansowych Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on wykaz osób ubiegających się o tytuł profesora (art. 348 ust. 1 pkt 3 ustawy). Obejmuje on: imiona i nazwisko kandydata, numer PESEL (a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało), wniosek o nadanie tytułu profesora i datę jego złożenia, imiona i nazwisko recenzenta wraz z numerem numer PESEL (a w przypadku jego braku – numerem dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, oraz miejsce zatrudnienia), opinie recenzentów w zakresie spełniania wymagań ustawowych, o których mowa w art. 227 ust. 1 i 2 (i daty ich opracowania), informacje o nadaniu lub pozbawieniu tytułu profesora.
Dane w powyższym zakresie wprowadza do Systemu POL-on Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej. Dane są powszechnie dostępne, z wyłączeniem numeru PESEL i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość (art. 348 ust. 3 ustawy).

 

Jak jest podstawa prawna zmian wprowadzonych 11 grudnia 2020, o których Państwo wspominali?

Umożliwienie wprowadzania 0% udziału czasu pracy związanej z działalnością naukową w danej dyscyplinie dla pracowników niezajmujących stanowisk badawczych, badawczo-dydaktycznych i naukowych nie jest wymuszona zmianą przepisów. Jest to postulat środowiska akademickiego, który został zrealizowany.

 

Szanowni Państwo, czy dobrze zrozumiałam, że do systemu POL-on należy wprowadzić opisy wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki do 31 czerwca 2021 roku, a do 15 stycznia 2022 zamieścić dowody tego wpływu? Czyli już do końca czerwca 2021 musimy mieć ustalone jakie wpływy chcemy wykazać w ewaluacji? Jeśli tak, to czy będzie można zmienić opis wpływu na inny po 31 czerwca 2021 roku, jeśli okaże się, że np. nie jesteśmy w stanie wykazać jego dowodów?

Na stronach POL-on opublikowano komunikat dot. uzupełniania danych w tym zakresie. Ostateczny termin uzupełnienia danych to 15 stycznia 2022 r.

 

Jeżeli moduł “Projekty” pojawi się do końca II kwartału, a termin uzupełnienia to 30.06 (też koniec drugiego kwartału) to jaka jest szansa zdążyć z uzupełnianiem danych “do tyłu” od 2017 roku (np. streszczenia i słowa kluczowe dotąd nie były wpisywane, a teraz muszą)?

Na stronach POL-on opublikowano komunikat dot. uzupełniania danych w tym zakresie. Ostateczny termin uzupełnienia danych to 15 stycznia 2022 r.

 

Jeżeli osiągnięciem artystycznym wybranym do opisu wpływu będzie duży projekt artystyczny lub realizacja konserwatorska na którą składa się wiele dzieł, mamy obowiązek wybrać tylko 5 dzieł?

Przepisy określają, że w opisie wpływu można wskazać do 5 osiągnięć artystycznych (rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ws. POL-on §5 ust. 3 pkt 6 lit.f). Należy przy tym zauważyć, że w rozumienia rozporządzenia ws. ewaluacji jakości działalności naukowej pojęcie osiągnięcia artystycznego nie jest równoznaczne z pojęciem dzieła, lecz obejmuje również inne kategorie osiągnięć, odnoszące się m.in. do realizacji konserwatorskich i projektów artystycznych. Katalog rodzajów osiągnięć artystycznych, które są uwzględniane w ewaluacji, określa załącznik do rozporządzenia ws. ewaluacji jakości działalności naukowej.

 

Skąd wynika termin wprowadzania danych dotyczących III kryterium ewaluacji do dnia 30 czerwca 2021 roku? Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia, dowody wpływu można zamieszczać do 15 stycznia roku, w którym przeprowadzana jest ewaluacja.

Na stronach POL-on opublikowano komunikat dot. uzupełniania danych w tym zakresie. Ostateczny termin uzupełnienia danych to 15 stycznia 2022 r.

 

Opis wpływu ma być przygotowany w języku polskim i angielskim? A dowody wpływu? Także? Jeśli dowodem wpływu będzie film, to co wówczas?

Przepisy nie nakładają obowiązku tłumaczenia dowodów wpływu działalności naukowej na język angielski lub inny język. Jednakże szczegółowa charakterystyka dowodów wpływu musi zostać przygotowana zarówno w języku polskim, jak i angielskim (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz.U. z 2021 r. poz. 71).

 

Czy Ministerstwo oraz Zespół OPI /SEDN planują szkolenia dedykowane wyłączenie dyscyplinom artystycznym w zakresie zasad ewaluacji, (I i III kryterium), sprawozdawczości osiągnięć artystycznych, opisów wpływu w POL-on, reguł dla sztuki w SEDN. Przepisy/zasady ewaluacji dla dyscyplin artystycznych są odrębne w rozporządzaniach i bardzo liczymy na ich szczegółowe omówienie.

W chwili obecnej szkolenia nie są planowane. Ministerstwo będzie reagować na zgłoszone potrzeby środowiska.

 

Jeżeli wszystkie opisy wpływu dotyczą roku 2021 to rozumiem, że termin 30.06.2021 jako termin uzupełnienia danych nie obowiązuje?

Na stronach POL-on opublikowano komunikat dot. uzupełniania danych w tym zakresie. Ostateczny termin uzupełnienia danych to 15 stycznia 2022 r.

 

Czy opisy wpływu zgłaszane w ewaluacji jednostki za okres 2017-2020 muszą być wprowadzone do systemu POLON w terminie do końca czerwca 2021 roku? Jeśli tak, to w jakim zakresie – czy mają to być już kompletne opisy?

Na stronach POL-on opublikowano komunikat dot. uzupełniania danych w tym zakresie. Ostateczny termin uzupełnienia danych to 15 stycznia 2022 r.

 

Dotyczy opisu wpływu – pola związanego z rolą podmiotu: co w tym polu mają podać uczelnie artystyczne skoro do ewaluacji mogą zgłaszać osiągnięcia artystyczne bez związku z zatrudnieniem?

W przypadku osiągnięć artystycznych należy opisać rolę osób, które są lub były zatrudnione w podmiocie albo odbywały w nim kształcenie, w tworzeniu tych osiągnięć.

 

Skąd wynika data raportowania III kryterium do 30.06.br.? Termin udostępnienia dla Jednostek tego modułu to II kwartał?

Na stronach POL-on opublikowano komunikat dot. uzupełniania danych w tym zakresie. Ostateczny termin uzupełnienia danych to 15 stycznia 2022 r.

 

Dokąd zmigrowane zostaną dane z dawnej funkcjonalności “Patenty i dokonania”: “Efekty naukowe” oraz “Wdrożenia”?

Dane nie będą migrowane ze starego modułu patentów.

 

W jaki sposób oblicza się udziały procentowe dla dyscyplin (pracownicy naukowi) za 2017 r.?

Dla 2017 r. uwzględnia się udziały ważne na dzień 31 grudnia 2018 r.

 

Jakie są konsekwencje opóźnienia przy wpisywaniu danych do POLON-u?

Za niezaktualizowanie danych w terminie może być nałożona administracyjna kara pieniężna do 50 tys. zł.

 

Szanowni Państwo, moduł dla osiągnięć artystycznych nie istnieje, zapewniano nas, na szkoleniach w zeszłym roku, że ten moduł ruszy w 2020. Danych do uzupełnienie wstecz od 1.01.2017 mamy kilka tysięcy. Nie jest realne zrobić to do końca czerwca 2021. To po raz kolejny pokazuje jak nierówno (niesprawiedliwie) są traktowane uczelnie artystyczne.

Na stronach POL-on opublikowano komunikat dot. uzupełniania danych w tym zakresie. Ostateczny termin uzupełnienia danych to 15 stycznia 2022 r.

 

Blok tematyczny “Przygotowanie do ewaluacji działalności naukowej”

Nie wpłynęły pytania techniczne dotyczące tego modułu.

Kto należy do grupy pracowników nienaukowych, jakie stanowiska obejmuje ta grupa? Czy pracownicy badawczo- techniczni wykazują osiągnięcia artystyczne, jeśli złożyli oświadczenie o l. N i dyscyplinie?

Stanowiska „naukowe” to takie, które wymagają od pracownika prowadzenia działalności naukowej (obowiązek określony w przepisach). Należą do nich:

pracownik badawczy (uczelnie),

pracownik badawczo-dydaktyczny (uczelnie),

pracownik naukowy (instytuty badawcze i PAN,

uczelnie – tylko w kontekście starej siatki stanowisk),

pracownik naukowo-dydaktyczny (uczelnie – tylko w kontekście starej siatki stanowisk)

Pozostałe stanowiska są interpretowane jako nienaukowe. Siatka stanowisk dostępna jest pod adresem: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/nowa-siatka-stanowisk-pracownikow/

Osiągnięcia artystyczne mogą być wykazywane w dziedzinie sztuki, w dyscyplinach artystycznych.

 

Czy osiągnięcia artystyczne będzie można dodawać tylko poprzez interfejs użytkownika w wykazie pracowników?

Osiągnięcia artystyczne będzie można dodawać poprzez interfejs użytkownika w wykazie pracowników i wykazie osób ubiegających się o stopień doktora. Udostępnione zostanie również REST API. Przewidywane jest również umożliwienie masowego importu danych w formacie XML.

 

Czy istnieje możliwość migracji danych o zdarzeniach artystycznych z systemów zewnętrznych obowiązujących na uczelniach np. OmegaPsir?

Odpowiedź analogiczna do powyższej.

 

Co to znaczy potencjalna migracja danych z POLON 1 dla osiągnięć artystycznych?

Trwają konsultacje z przedstawicielami uczelni artystycznych dotyczące migracji danych.

Nie wiem czy dobrze zrozumiałam – w module pracowniczym pojawi się dodatkowa zakładka – osiągnięcia artystyczne ? Oraz w zakładce oświadczenia – dodatkowe oświadczenie o przypisaniu praw do wykorzystania tego osiągnięcia w ramach dyscypliny? Bo w POL-on 2.0 jest też cały dedykowany osiągnięciom artystycznym moduł, co prawda jeszcze nieaktywny … Ale trzeba będzie to wpisywać w dwóch miejscach?

Dane dotyczące osiągnięć artystycznych pracowników rejestrowane będą w module pracowników, natomiast dane osiągnięć artystycznych doktorantów w module osób ubiegających się o stopień doktora. Następnie dane te pojawią się na wspólnym zestawieniu osiągnięć artystycznych dla całego podmiotu.

 

Czy do charakterystyki realizacji konserwatorskiej (kategoria 2.4) zamieszczonej w POL-on mamy dodawać załączniki w postaci programu prac konserwatorskich/projektu konserwatorskiego, dokumentacji konserwatorskiej (często są to bardzo duże opracowania i nie zawsze dostępne, ponieważ są archiwizowane w odpowiednich urzędach państwowych), umowy, protokół z komisji konserwatorskiej np. protokół odbioru?

Charakterystyka osiągnięcia ma mieć, zgodnie z rozporządzeniem, maksymalnie 600 znaków ze spacjami. Rozporządzenie nie wymaga załączania dodatkowych plików.

 

Z jakimi uprawnieniami będzie można wprowadzać projekty naukowe?

Projekty naukowe będzie mógł wprowadzać użytkownik posiadający rolę INST_PROJEKTY_NAUKOWE_ADM.

 

Mam pytanie odnośnie modułu projekty. Na slajdzie “Dane widoczne w widoku tabelarycznym” mamy “Datę przyznania”. Czy chodzi o datę decyzji o dofinansowaniu projektu czy jakąś inną?

Data przyznania wynika z zapisów rozporządzenia i odpowiada: § 5 ust. 3 pkt 8) m) datę zawarcia umowy lub wydania decyzji przez instytucję finansującą.

Nie pojawiły się pytania do tego modułu.

Nie pojawiły się pytania do tego modułu.

Blok tematyczny “PBN – Profil Instytucji”

Czy uczelnie artystyczne mają raportować publikacje spełniające wymogi publikacji naukowych do części repozytoryjnej PBN, czy może w profilu instytucji? A może tylko maja obowiązek sprawozdawać w POL-on 2.0?

W repozytorium PBN mogą znaleźć się wszystkie publikacje. W Profilu Instytucji powinny znaleźć się te publikacje, które chcemy przekazać do ewaluacji jako osiągnięcia naukowe. Osiągnięcia artystyczne aby były uwzględnione w ewaluacji muszą znaleźć się w dedykowanym module POL-on.

 

Czy po dodaniu Oświadczenia do danej publikacji można jeszcze zmieniać jej dane?

Tak. Należy jednak pamiętać o aktualizacji oświadczenia (co powoduje aktualizację danych) w Profilu Instytucji. Sama zmiana danych w repozytorium PBN nie jest wystarczająca.

 

 

Czy dobrze zrozumiałem, że w przypadku artykułu z przypisaną konferencją zawsze zostaną naliczone punkty za konferencję, nawet jak za czasopismo będą wyższe?

TAK. Takie osiągnięcie jest traktowane jako materiał konferencyjny w SEDN.

 

Co z dorobkiem osób, które w okresie ewaluacji zostały zaliczone do N a obecnie już nie pracują w jednostce lub są emerytami a nie złożyły Oświadczenia upoważniającego podmiot do wykazania osiągnięć pracownika w ramach wskazanej przez niego dyscypliny? Jak będą traktowane takie publikacje?

Aby publikacja była brane pod uwagę w ewaluacji konieczne jest spełnienie warunków określanych przez legislacje. Jednym z nich jest oświadczenie o którym mowa w art 265 ust 13 ustawy.

 

Skąd pobierane są informacje o sankcji w SEDN: “brak oświadczonych publikacji”, bo pracownik w zakładce dorobek naukowy i artystyczny posiada publikacje w czasopismach które znajdują się na wykazie, ale mają zaznaczoną informację przy rodzaju np. artykułu, “zaliczone do N” jako “NIE” – skąd jest pobierana ta informacja? Proszę także o informację czy może być to związane z tym, że w PBN nie ma np. przypisanego upoważnienia do wykazania osiągnięcia i kiedy będzie to widoczne, bo takie oświadczenia są przypisane do PBN przy moich pracownikach. Chciałbym sprawdzić czy po wskazaniu tych upoważnień System zmieni “zaliczenie do ewaluacji” osiągnięcia i oznaczy “TAK” i przestanie się wyświetlać ta konkretna sankcja dla pracowników, której nie powinno być.

Dane w SEDN pochodzą z Profilu Instytucji PBN. Należy tam wprowadzić informacje o oświadczeniach do publikacji. Aktualnie aplikacja SEDN prezentuje stan danych z PBN na dzień 9 grudnia 2020 roku. W opracowaniu jest dobowa aktualizacja danych.

 

Czy autor zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może afiliować publikacje na kilka instytucji, w szczególności podmiot, z którym jest związany stosunkiem cywilnoprawnym albo tzw. drugim etatem?

Afiliacja nie jest definiowana przez akty prawne. Technicznie, w PBN jest możliwe zaraportowane informacji o wielu afiliacjach osoby. Inaczej jest w przypadku oświadczenia o którym mowa w art 265 ust 13 ustawy. Takie oświadczenie można złożyć do jednego podmiotu.

 

Jaka jest relacja miedzy Importerem a Autorem?

Importer Publikacji jest osobą, która uzupełnia Profil instytucji w PBN z którego dane zostaną przesłane na poczet ewaluacji. W systemie PBN autor może powiązać swoje konto z kontem w ORCID oraz skorzystać z możliwości przesłania publikacji z PBN do ORCID.

 

Czy do systemu powinniśmy wpisywać tylko te wydarzenia artystyczne, które planujemy zgłosić do ewaluacji, czy wszystkie – lub według naszej oceny – istotne – najistotniejsze?

Osiągnięcia artystyczne należy sprawozdać do dedykowanego modułu w POLon (moduł w opracowaniu). Do PBN Profil Instytucji należy sprawozdawać osiągnięcia naukowe. Akty prawne nie ograniczają obowiązku sprawozdawczego do “najistotniejszych” osiągnięć. Konkretny dobór osiągnięć do ewaluacji będzie odbywał się za pośrednictwem SEDN.

 

Czy dobrze rozumiem, że dane do ewaluacji będą pobierane tylko z publikacji, które zostały potwierdzone oświadczeniem, a jeśli dany pracownik na swoim profilu doda więcej publikacji, to i tak tylko potwierdzone oświadczeniem będą brane pod uwagę w ewaluacji?

Jedną z funkcjonalności Profilu Instytucji jest możliwość powiązania publikacji znajdujących się w zasobach PBN do Profilu Instytucji za pomocą dodania oświadczenia, co jest równoznaczne z dotychczasową sprawozdawczością. Profil Instytucji jest technicznym ekwiwalentem oświadczenia, dlatego to publikacje znajdujące się w Profilu Instytucji wezmą udział w procesie ewaluacji.

 

Czy jest obowiązek, aby wszystkie publikacje z ORCID były w PBN?

Dane do ewaluacji w SEDN pochodzą z Profilu Instytucji PBN. Aby publikacja została poddana ewaluacji musi zostać tam zaraportowana.

Kiedy zostanie udostępniona dokumentacja pozwalająca na opracowanie integracji systemów uczelnianych z API systemu PBN2? Dopiero wtedy będzie możliwość integracji z API a tym samym przesłania publikacji, które nie zostały zmigrowane z wykorzystaniem HUBa migracyjnego.

Dokumentacja REST API PBN która została udostępniona w wersji testowej systemu PBN (PBN Alpha) umożliwia testowanie dodawania i edycji publikacji, import wielu publikacji celem dodania lub edycji, a także pobieranie metadanych publikacji, konferencji, czasopism, instytucji oraz osób w publikacjach. Nie traktujemy jednak API jako produktu zamkniętego, cały czas jest rozwijane. Dla podmiotów zainteresowanych masową wymianą danych opracowaliśmy aplikację demonstrującą sposób integracji z API PBN. Aplikacja dostępna jest na stronach pomocy PBN: https://github.com/OPI-LIL/pbn-micro-api-demo. Ponadto, na stronach pomocy został zamieszczony dokument opisujący zachodzące walidacje na przesyłanych publikacjach: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wp-content/uploads/2020/12/publikacje-przesylane-przez-API-opis-walidacji-26-01-2020.pdf

 

Czy publikacje przekazane przez API w przypadku połączenia odpowiednich kont PBN autorów z ORCID przejdą do ORCID?

Konta w ORCID są w dyspozycji ich właścicieli. To właściciele konta w ORCID decydują o ich zawartości. W związku z tym, nie można ustanowić automatyzmu, o którym mowa w pytaniu, w zakresie zasilania kont w ORCID. Natomiast autorzy będą mogli przesłać do ORCID również publikacje dodane za pomocą API korzystając z już dostępnej procedury wysyłania publikacji do orcid za pośrednictwem PBN.

 

Kiedy będzie możliwy eksport i aktualizacja metadanych publikacji do PBN poprzez automatyczne API?

Aktualnie już jest taka możliwość.

 

 Chciałabym poruszyć temat open access i daty udostępniania. W systemie PBN pole daty jest obowiązkowe. Co robić w przypadku, jeśli ta data nie jest umieszczona na stronie i nie jesteśmy w stanie uzyskać takich informacji. W przypadku, gdy nie podamy daty system nie pozwala nam zaznaczyć pola open access, a tym samym tracimy na tym. Co w tym przypadku należy zrobić?

Podanie daty jest obowiązkowe zgodnie z rozporządzeniem. W PBN można podać datę z przybliżeniem do miesiąca (nie jest wymagana data dzienna).

 

Czy można wprowadzić do bazy publikację w wersji ebook z własnym numerem ISBN opublikowaną w 2019 (informacje ze strony wydawnictwa), chociaż wersja papierowa ma datę 2020? Nie wprowadzam wersji papierowej do systemu.

Data publikacji w PBN powinna odpowiadać dacie opublikowania w wersji ostatecznej. Jeśli wersja elektroniczna jest wersją ostateczną taka data jest właściwa.

 

Jak skorygować dane dotyczące książki pod redakcją z poziomu repozytorium (poprawa zwykłej literówki) jeżeli nie można zapisać ich zapisać? W repozytorium jest kilkanaście wersji tej książki z tym samym numerem ISBN i system ostrzega, że ten ISBN już jest w bazie, a ja chcę dodać to profilu Instytucji tą właśnie publikację (akurat wymagającej poprawy).

W systemie numer ISBN powinien być unikatowy. Obecnie pracujemy nad możliwością odblokowania edycji dla tego typu publikacji. W dalszym ciągu nie będzie możliwości dodania nowej książki lub książki pod redakcją z takim samym ISBN, ale będzie można edytować te już istniejące.

 

W typie publikacji nie ma współautorstwa? Co w przypadku np. 3 autorów?

Należy wybrać odpowiedni typ publikacji i prawidłowo wprowadzić informacje o wszystkich autorach.

 

Czy istnieją wymogi dotyczące arkuszy wydawniczych jeśli chodzi o artykuły w czasopismach, pracach zbiorowych i w przypadku monografii?

Nie.

Czy jako Importer Publikacji mogę odłączyć publikację z profilu autora należącego do pracownika mojej uczelni?

Nie. Profil Autora to pakiet funkcjonalności dedykowany indywidualnym naukowcom. Jest przestrzenią zarządzaną przez samego autora.

 

Chciałam zapytać o dość częsta sytuację problemu przesyłania publikacji z Profilu Autora na konto ORCID. Podczas próby wyświetla się następujący komunikat: Podczas dodawania dorobku do ORCID wystąpił błąd. Możesz spróbować ponownie lub zgłosić błąd, podając identyfikator błędu” mimo wielu prób sytuacja się powtarza. Jakie mogą być przyczyny takich sytuacji? Dodam, że reszta publikacji przesyła się prawidłowo, a tylko niektóre mają problem z przesłaniem.

Taka sytuacja wymaga odrębnej analizy. Prosimy o przesłanie zgłoszenia za pomocą systemu Helpdesk podając w zgłoszeniu identyfikator błędu.

 

Co to znaczy “Autor prowadzi konto orcid”? Autor generalnie niczego nie prowadzi. On posiada jedynie nr orcid.

Numer ORCID nadawany jest w momencie założenia przez osobę konta w ORCID. W takim sensie konto jest “prowadzone”.

 

Czy doktoranci (uczestnicy szkoły doktorskiej) mogą już połączyć konto PBN-z POL-on i ORCID?

Obecnie nie ma jeszcze takiej możliwości, jednak funkcjonalność powiązywania uczestników szkół doktorskich jest dla nas obecnie priorytetem. Planujemy udostępnić tę funkcjonalność najpóźniej do końca pierwszego kwartału. O udostępnieniu funkcjonalności będziemy Państwa informować za pomocą newslettera PBN oraz w aktualnościach na stronach pomocy PBN.

Blok tematyczny “SEDN dla pracowników jednostek”

Dlaczego uczestnicy Szkoły Doktorskiej wczytują się wyłącznie do modułu liczby osób bez zdefiniowanych dyscyplin w systemie SEDN? Zgodnie z ustawą uczestnicy szkoły doktorskiej składają tylko tzw. trzecie oświadczenie – art. 265 ust. 13 ustawy.

W przypadku uczestników szkół doktorskich niezbędne jest wskazanie dyscypliny lub dziedziny, w ramach której przygotowywana jest rozprawa doktorska. Jeżeli osoba taka posiada wskazana dziedzinę lub więcej niż 2 dyscypliny Kierownik lub Koordynator podmiotu powinien wybrać dwie dyscypliny, w ramach których osiągnięcia uczestnika szkoły doktorskiej mają być ewaluowane. Konkretny przypadek niespełniający powyższych można skonsultować z zespołem Helpdesk.

 

Dlaczego w przypadku ewaluacji dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki w SEDN wyświetlają się sankcje związane z ewaluacją dyscyplin naukowych: Brak oświadczonych publikacji z wykazu; Osoba nie ma żadnej publikacji z wykazu. – 3 udziałów jednostkowych dla każdej dyscypliny, której dotyczy sankcja.

Bardzo dziękujemy za wskazanie. Kwestia wyłączenia części sankcji i alertów w przypadku dyscyplin z dziedziny sztuki jest aktualnie rozwiązywana przez zespół programistyczny.

 

SEDN W aplikacji SEDN w zakładce “osoby w ewaluacji” przy nazwisku jednego z naszych byłych pracowników w zakładce „Sankcje i alerty” wyświetla się komunikat o treści „Alert: Nie oświadczono dyscyplin. Dotyczy dyscyplin: wszystkie dyscypliny. Osoba prowadząca działalność naukową, która nie złożyła wymaganego oświadczenia o reprezentowanych dyscyplinach (art. 343 ust. 7 ustawy)”. Oświadczenia o dyscyplinie pracownik miał obowiązek złożyć do dnia 01.10.2018r. a umowa naszego pracownika została rozwiązana z dniem 30.09.2018r., zatem przed upłynięciem terminu składania oświadczeń. Jeżeli nie jest to błąd wynikający z wersji demo aplikacji, proszę o doprecyzowanie oraz określenie podstawy prawnej zgodnie z którą pracownik nie spełnił warunków ustawowych i może spowodować sankcje.

Bardzo dziękujemy za wskazanie. Na wstępnie należy rozróżnić alerty i sankcje. Alerty pełnią jedynie rolę informacyjną, natomiast sankcje wskazują, iż zaistniała taka sytuacja, która skutkuje zmniejszeniem liczby udziałów jednostkowych. W przypadku osób, których zatrudnienie zakończyło się przed 01.10.2018r. część alertów będzie wyłączona i nie będzie widoczna w szczegółach pracowników. Taka poprawka jest przewidziana w kolejnej aktualizacji systemu.

 

Dlaczego w SEDN DEMO przy pracownikach badawczo-dydaktycznych, którzy zakończyli zatrudnienie w uczelni przed wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wyświetlają się alerty dot. braku złożonych oświadczeń o reprezentowanych dyscyplinach (art. 343 ust. 7 ustawy)? Czy ma to znaczenie dla ewaluacji i ewentualnych sankcji?

Bardzo dziękujemy za wskazanie. Na wstępnie należy rozróżnić alerty i sankcje. Alerty pełnią jedynie rolę informacyjną, natomiast sankcje wskazują, iż zaistniała taka sytuacja, która skutkuje zmniejszeniem liczby udziałów jednostkowych. W przypadku osób, których zatrudnienie zakończyło się przed 01.10.2018r. część alertów będzie wyłączona i nie będzie widoczna w szczegółach pracowników. Taka poprawka jest przewidziana w kolejnej aktualizacji systemu.

 

Czy obserwator może przejść z sedn do szczegółów publikacji w pbn?

Przejście/ link do publikacji w PBN jest aktywny dla każdego użytkownika, który ma dostęp w SEDN do szczegółów osiągnięcia. Przeznaczony jest do tego przycisk “Przejdź do PBN” w szczegółach osiągniecia.

 

Czy koordynator “widzi” wszystkich pracowników, czy tylko tych, którzy zadeklarowali dyscyplinę, do której ma dostęp?

Koordynator widzi wszystkie osoby w ewaluacji podmiotu, również takie, które oświadczyły inne dyscypliny.

 

Dlaczego przy pracownikach reprezentujących np. dwie dyscypliny (jedną naukową, drugą artystyczną), którzy nie są (i nigdy nie byli) zaliczani do N w naszej uczelni, w SEDN DEMO wyświetla się alert oraz informacja o sankcji w postaci -3 rekordów za brak publikacji z wykazu? Osoby te są zaliczane do N w innej (drugiej) uczelni.

Szczegółowe przykłady prosimy zgłaszać przez system HelpDesk aby sprawdzić konkretne dane. Najprawdopodobniej jest to przykład osoby uwzględnionej w ewaluacji ale nie zaliczonej do N. W takim przypadku także może generować -3. Szczegóły prosimy skierować do działu wsparcia korzystając z systemu HelpDesk.

 

Czy są jakieś wyjątki od automatycznego zatwierdzania na TAK ‘Oświadczenia o N za rok 2017’ dla pracownika, który był zatrudniony i prowadził działalność naukową?

Dane o oświadczeniach są pobierane z systemu POLon 1. Oświadczenie o N za rok 2017″ jeżeli było składane (niezależnie od stanowiska) pojawia się w zakładce “Osoba w ewaluacji” w SEDN. Dopiero dalsze wyliczanie liczby N za ten rok jest ograniczane stanowiskami wymienionymi w art. 324 ust 5 przepisów wprowadzających oraz zasadami wyliczania liczby N w rozporządzeniu o ewaluacji.

 

Czy istnieje możliwość poszerzenia możliwości pobierania raportów z SEDN:

– raport (uproszczony) pracowników zaliczonych do N na 31.12 każdego roku objętego ewaluacją,

-raporty analogiczne do raportów dostępnych w POL-on 2.0,

-raport pracowników, którzy generują sankcje?

Wszystkie propozycje użytkowników w zakresie niezbędnych i pomocnych dla nich raportów dostępnych z aplikacji SEDN są przez nas wnikliwie rozpatrywane.

 

Co z osobami, którym w okresie ewaluacji zostały zaliczone do N, (np. N=0,2 lub 0,4) a obecnie pracują na etacie dydaktycznym i nie posiadają żadnego osiągnięcia naukowego z okresu 2017-2021, czy suma udziałów jednostkowych uwzględnianych w ocenie danego podmiotu w danej dyscyplinie naukowej będzie zmniejszona?

Maksymalna liczba udziałów będzie pomniejszana tylko w sytuacji spełnienia wszystkich warunków zapisanych w §17 ust 8 pkt 1 z uwzględnieniem §37.

 

Dlaczego przy pracowniku reprezentującym dyscyplinę naukową (psychologia), który nie jest zaliczany do N w naszej uczelni (aktualnie jest zaliczany do N w innych podmiocie) wyświetlają się sankcje w postaci – 3 rekordów za brak publikacji z wykazu? Pracownik ten był zaliczany w nas w N jedynie w roku 2017 i roku 2018. W SEDN w polu dot. zatrudnienia przez co najmniej 36 miesięcy wyświetla się „TAK”, jednak licząc wszystkie miesiące zaliczenia u nas do N w okresie objętym ewaluacją, nie jest spełniony warunek 36 miesięcy.

W związku z otrzymaniem nowej interpretacji zapisów §17 ust 8 pkt 1 rozporządzenia o ewaluacji, która dotyczy sankcji -3 udziały, aktualnie przebudowujemy naliczanie tej sankcji i będzie obejmować tylko osoby, które były zaliczone do N lub spełniały zapisy §11 ust 1 pkt 3 rozporządzenia przez okres co najmniej 36 miesięcy. Osoba z podanego przykładu nie będzie miała naliczanej sankcji.

 

W zakładce “osoba w ewaluacji” można filtrować dane dot. wszystkich osób uwzględnianych w ewaluacji. Filtrowanie po formie uwzględnienia w ewaluacji = “Doktorant” nie pozwala jednak na wyszukanie uczestników szkoły doktorskiej. Uczestników szkoły doktorskiej po dłuższym czasie znaleźliśmy w grupie osób bez zdefiniowanych dyscyplin. W tym zestawieniu, przy ich nazwiskach nie wyświetla się informacja, że są doktorantami. Czy te elementy aplikacji będą jeszcze zmieniane? Dlaczego w kolumnie “Dyscyplina” wyświetla się przy nich “nie oświadczono”? Jedynie pracownicy składają oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie (i zaliczeniu do N). Uczestnicy szkoły doktorskiej składają wyłącznie oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć na potrzeby ewaluacji (na podstawie art. 265 ust. 13 ustawy).

W przypadku uczestników szkół doktorskich niezbędne jest wskazanie dyscypliny lub dziedziny, w ramach której przygotowywana jest rozprawa doktorska.

Jeżeli osoba taka posiada wskazana dziedzinę lub więcej niż 2 dyscypliny Kierownik lub Koordynator podmiotu powinien wybrać dwie dyscypliny, w ramach których osiągnięcia uczestnika szkoły doktorskiej mają być ewaluowane.

Konkretny przypadek niespełniający powyższych można skonsultować z zespołem Helpdesk.

 

Gdzie można zgłaszać uwagi odnośnie źle wskazanych przez SEDN alertów i sankcji?

Szczegółowe przykłady prosimy zgłaszać przez system HelpDesk, aby sprawdzić konkretne dane.

 

Pytanie do zakładki: Osoby w ewaluacji -> liczba osób bez zdefiniowanych dyscyplin. Czy będzie można filtrować po polu Pracownik/doktorant? Filtr taki jest jednak po wybraniu „Pracownik” zwraca wszystkie osoby i tak samo po wybraniu pola „Doktorant”.

Prosimy o zgłoszenie w systemie HelpDesk tego zachowania jako błąd.

 

Jeśli osoba z końcem września 2017 przeszła na emeryturę (pracowała mniej niż 36 m-cy w okresie ewaluacji) i nie złożyła oświadczenia pod koniec 2018, powinna je uzupełnić ?

Oświadczenia o dyscyplinach składają osoby zatrudnione lub kontynuujące zatrudnienie na podstawie stosunku pracy po 1.10.2018 roku prowadzące lub biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej.

 

Czy sankcja nie pojawi się, jeżeli osoba była zatrudniona przez okres krótszy niż 36 miesięcy?

Warunki zaistnienia sankcji opisane są w rozporządzeniu o ewaluacji jakości działalności naukowej. Zachęcamy do zapoznania się z treścią przepisów. W przypadku wątpliwości dotyczących konkretnych osób kwestie te można weryfikować z zespołem Helpdesk.

 

Czy można w filtrze dodać filtrowanie po rodzaje alertu: Sankcja • Sankcja – tak • Sankcja – nie • Alert – tak • Alert – nie i/lub Czy można dodać opis sankcji i alertu w pliku wygenerowanym z SEDN? np.: Alert typ Nie Tak -3 udziałów jednostkowych dla każdej dyscypliny, której dotyczy sankcja Tak Brak oświadczonych jakichkolwiek osiągnięć w każdej dyscyplinie, której dotyczy alert.

Bardzo dziękujemy za postulat. Wszelkie propozycje użytkowników będą przez nas rozpatrzone.

 

Istnieją w SEDN osoby, które generują sankcje (wyświetla się komunikat o zmniejszeniu liczny osiągnięć), mimo że nie przepracowały 36 miesięcy w naszym podmiocie, np. dwa lata były zaliczone do N, w kolejnych trzech latach zaliczone do N na innej uczelni. Czy można poprosić o wyjaśnienie takiej pomyłki?

Konkretny przypadek niespełniający powyższych można skonsultować z zespołem Helpdesk.

 

Dlaczego przy pracowniku badawczo-dydaktycznym reprezentującym dyscyplinę artystyczną – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, który nie jest zaliczany do N w naszej uczelni (jest natomiast zaliczany do N w innej szkole) pojawia się na naszym profilu alert o braku jego osiągnięć w tej dyscyplinie? Czy możemy się spodziewać sankcji za tego pracownika? Do ewaluacji w sztuce możemy zgłosić jedynie osiągnięcia artystyczne osób zaliczanych do N albo uczestników szkoły doktorskiej. Nie możemy przecież zgłaszać osiągnięć innych osób.

W przypadku pracownika badawczego w dyscyplinach artystycznych, który nie jest w podmiocie zaliczony do liczby N, jednak jest zaliczony do liczby N w innym podmiocie nie powinny być naliczane żadne sankcje. Alert ma charakter informacyjny i wskazuje, że pracownik mimo etatu badawczego nie wykazuje żadnych osiągnięć w oświadczonych dyscyplinach.

 

 

Czy patent można przypisać do dwóch dyscyplin? Czy punkty dzielą się tak jak przy publikacjach?

Co do zasady jeden autor może oświadczyć swoje osiągnięcie w jednej dyscyplinie do jednego podmiotu. Każdy z autorów osiągnięcia może oświadczyć swoje osiągnięcie do innej dyscypliny. W przypadku patentów i praw ochronnych podział na udziały jednostkowe nie ma zastosowania.

Czy jeśli osoba zaliczona do N, a obecnie nie jest już pracownikiem jednostki, nie upoważniła ewaluowanego podmiotu do wykazania do celów ewaluacji żadnej z publikacji w dyscyplinie to suma udziałów jednostkowych zostanie zmniejszona?

Brak oświadczonych publikacji z wykazu pracownika uwzględnionego w ewaluacji jest podstawą pomniejszenia maksymalnej liczby udziałów jednostkowych zgłoszonych do oceny. W §17 ust 8 pkt 1 opisane są pozostałe warunki konieczne, aby takie pomniejszenie nastąpiło.

Co oznaczają “punkty źródła”?

Są to punkty dla czasopisma, materiału konferencyjnego lub wydawnictwa monografii wynikające z opublikowanych wykazów lub innych przepisów. W przypadku rozdziałów punkty źródła to punkty dla monografii, w której zamieszczony jest rozdział.

 

Czy możemy zobaczyć jak będzie wyglądać wykaz osiągnięć artystycznych?

Moduł osiągnięć artystyczny w POLon jest przygotowywany i w najbliższym czasie zostanie wprowadzony do systemu. Dopiero po tym czasie dane o osiągnięciach artystycznych spłyną do SEDN.

Prosiłbym o wyjaśnienie, dlaczego alert dotyczy niezgodności dyscypliny Autora z dyscypliną przypisaną do czasopisma, skoro przepisy prawa nie wymagają takiej zgodności. Czy chodzi o to, że w takim przypadku przeprowadzana będzie ocena ekspercka?

W przypadku zgodności dyscypliny oświadczonej z przypisaną do czasopisma rozporządzenie uznaje to osiągnięcie za zgodne z dyscypliną. W przeciwnym przypadku w procesie oceny może okazać się, że osiągnięcie to jest niezgodne z dyscypliną ocenianą. Aby zwrócić uwagę osób przygotowujących dane do oceny oraz kierownika podmiotu publikacje takie odpowiednio oznaczamy. Alerty pełnią jedynie funkcje informacyjną, aby wspomóc proces przygotowywania danych.

 

Czy można dodać możliwość filtrowania publikacji z Alertami? (Zakładka: Osiągnięcia naukowe i artystyczne Kryterium I)

Obecnie w aplikacji SEDN istnieje możliwość filtrowania osiągnięć po ich rodzaju oraz po informacji czy osiągnięcia generują alerty czy też nie. Filtry można dowolnie łączyć.

 

SEDN czy w zakładce Szczegóły publikacji, w polu ‘Czasopismo jest ujęte w jednej z baz: Scopus (czasopismo aktywne), Science CI Expanded, Social Sicences CI, Arts&Humanities CI, Emerging Sources CI’ zaznaczamy tylko dla artykułów z lat 2017 i 2018, które nie były na wykazie, a są teraz i były indeksowe ww bazie/bazach?

Informacja ta powinna być zaznaczana w PBN. Dotyczy to tylko publikacji z lat 2017 i 2018 w czasopismach, które w latach 2017-2018 były indeksowane w wymienionych bazach a nie znalazły się na ówczesnym wykazie czasopism z 25 stycznia 2017 roku.

Kiedy aktualne dane z PBN znajdą się w SEDN?

Pracujemy nad nową wersją aplikacji SEDN. Będziemy w niej wprowadzać zmianę, która pozwoli na dobową aktualizację danych. W pierwszej kolejności danych pochodzących z POL-on, a następnie danych z PBN. Prosimy o cierpliwość. Szacujemy, że na przełomie lutego / marca taka aktualizacja nastąpi.

 

Kiedy zostanie udostępniona baza SEDN w pełnym zakresie?

Pełna wersja produkcyjna aplikacji SEDN przewidziana jest na styczeń 2022 roku.

 

Jak często obecnie odświeżane są dane w SEDNie wprowadzane do POLONu?

Aktualnie dane w aplikacji SEDN widoczne są w stanie na dzień 9 grudnia 2020 roku.

Po uruchomieniu procesu cyklicznej aktualizacji danych (planowo w lutym 2021) dane będą odświeżane w cyklu dobowym.

Proszę o uściślenie, jak rozumieć pojęcie “danych finansowych”, których termin wprowadzani mija 30.01.br. Czy chodzi także o II kryterium ewaluacyjne?

Dane finansowe instytucji odnoszą się do powstającego modułu w systemie POLon 2.0, który gromadzić będzie informacje dotyczące nakładów na badania naukowe i prace rozwojowe, źródeł finansowania i wyników finansowych, a także przychodów z usług badawczych na zlecenie oraz przychodów z tytułu komercjalizacji.
Zgodnie z treścią nowelizacji rozporządzenia o POLon dane w ramach tego modułu należy wprowadzać do 31 marca roku następującego po uzyskaniu przychodu, ze stanem na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Wyjątkiem jest raportowanie danych za ostatni rok podlegający ewaluacji, za który to dane należy wprowadzić do 15 stycznia 2022 roku.

 

Pytanie dot. dn. 26.01.2021 – moduł Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki: W związku z informacją dot. opisów wpływu, że kolejność opisów wpływu jest ustalana m. in. w ramach danego roku, uprzejmie proszę o informację, czy liczba opisów wpływu wynikająca z par. 23 ust. 3 rozporządzenia o ewaluacji dotyczy całego okresu ewaluacji, czy danego roku ewaluacji?

Podmiot ustala kolejność w ramach wszystkich opisów wpływu, które będą brane pod uwagę do ewaluacji za dany okres (w danej dyscyplinie).

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych w projektach współfinansowanych z PO WER.

  • administratorem danych osobowych przetwarzanych w projektach współfinansowanych z PO WER jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  • przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO,
  • dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania obowiązków państwa członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z realizacją projektów w ramach PO WER,
  • przetwarzane w systemie wdrażania dane osobowe należą do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i są powierzane do przetwarzania instytucjom zaangażowanym we wdrażanie PO WER, beneficjentom oraz podmiotom wykonującym na zlecenie tych instytucji/podmiotów działania związane z aplikowaniem o środki wspólnotowe i realizacją projektów.